FANTAZJE ZIELONOGÓRSKIE

KONKURS NA OPOWIADANIE FANTASTYCZNE

REGULAMIN 14 EDYCJI

I. Postanowienia ogólne

1. Organizatorem Konkursu jest Zielonogórski Klub Fantastyki Ad Astra, którego siedziba mieści się przy ul. Fabrycznej 13 B w Zielonej Górze.

2. Sekretarzem Konkursu jest Maciej Dobrowolski.

3. Konkurs zostanie przeprowadzony w dniach od 1 października 2023 roku do 1 marca 2024 roku. Lista Laureatów Konkursu zostanie ogłoszona do końca kwietnia 2024 roku.

4. Przesłanie zgłoszenia na Konkurs jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

5. Przesłanie zgłoszenia na Konkurs jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych na potrzeby Konkursu (Ustawa o ochronie danych osobowych z dn. 29.08.1997 r. (tj. Dz. U. Nr 101 z 2002 r., poz. 926 z późn. zm.).

6. Prace muszą być napisane w języku polskim.

7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany ram czasowych Konkursu na skutek wystąpienia zdarzeń losowych.

II. Warunki uczestnictwa

1. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest napisanie opowiadania z gatunku fantastyki, inspirowanego historią, teraźniejszością lub przyszłością Zielonej Góry.

2. Tematem przewodnim 14. edycji Fantazji Zielonogórskich jest szeroko rozumiana WINO – KOBIETY – ŚPIEW. Biesiady, hulaszcze życie, uczty a również intrygi – pozostawiamy wam wybór, jak podejść do całego tematu.

4. Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w Konkursie za zgodą rodziców lub przedstawicieli ustawowych przesyłając wraz z pracą skan zgody opiekuna.

5. Uczestnik Konkursu może przysłać pracę wyłącznie taką, która jest wytworem jego oryginalnej twórczości, co oznacza, że praca nie może stanowić plagiatu, być kopią innych utworów lub ich fragmentów. Praca nie może być wcześniej publikowana i nagradzana – dotyczy to także publikacji internetowych.

6. Gotowe opowiadanie należy nadesłać na adres: fantazjekonkurs@gmail.com w formacie tekstowym (doc, rtf, odt, pdf), w tytule maila wpisując „Konkurs literacki Fantazje Zielonogórskie”. Objętość pracy to maksimum 35 tys. znaków wraz ze spacjami.

III. Zasady konkursu

1. Aby wziąć udział w Konkursie należy spełniać wymagania określone w niniejszym Regulaminie. Prace można nadsyłać do dnia 1 marca 2024 roku włącznie.

2. W treści zgłoszenia należy podać: imię i nazwisko, adres autora oraz krótką notkę biograficzną. Wymagany jest również telefon kontaktowy oraz oświadczenie o posiadaniu autorskich praw majątkowych do pracy, o treści: „Oświadczam, iż nadesłana praca jest wynikiem wyłącznie mojej indywidualnej twórczości, nie stanowi plagiatu prac innych autorów”.

3. Każdy z uczestników Konkursu może nadesłać wyłącznie jedną pracę.

4. Oceny nadesłanych prac dokona jury powołane przez Organizatora.

5. Wyróżnione prace, po wyborze dokonanym przez jury Konkursu, ukażą się w postaci publikacji książkowej (jako zbiór opowiadań).

6. Decyzje Jury Konkursu są ostateczne.

7. Lista laureatów, których prace zostaną umieszczone w publikacji zostanie ogłoszona na stronie www.fantazje.adastra.zgora.pl najpóźniej do końca kwietnia 2024 roku.

8. Z chwilą ogłoszenia zwycięzców konkursu przez Organizatora, Organizator nabywa licencję niewyłączną upoważniającą Organizatora do nieodpłatnego korzystania z majątkowych praw autorskich do wyróżnionych prac konkursowych na następujących polach eksploatacji:

* umieszczenia w antologii zwycięskich tekstów;

* przedruku fragmentów lub całości w wydawnictwach klubowych, stronach WWW i mediach społecznościowych na profilach Organizatora,

* na potrzeby promocji konkursu i antologii w prasie, radiu, telewizji, internecie oraz na nośnikach outdoorowych,

* do produkcji słuchowisk radiowych, audiobooków, scenariuszy, filmów, prac graficznych oraz komiksów.

IV. Nagrody

1. Wszyscy laureaci otrzymają po jednym egzemplarzu autorskim antologii.

2. Zwycięzca Konkursu otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości 1000 zł oraz okolicznościową statuetkę Zielonogórskiej Wiedźmy.

3. O wygranej laureaci zostaną poinformowani drogą elektroniczną.

4. Nagroda Główna zostanie wręczona w trakcie Bachanaliów Fantastycznych 2024 w Zielonej Górze, jeśli takowa impreza się odbędzie, a w przypadku jej braku lub nieobecności zwycięzcy na konwencie, nagroda zostanie przekazana za pośrednictwem poczty lub innego przewoźnika, pod adres podany w zgłoszeniu konkursowym.

5. Przyznana nagroda nie podlega wymianie na inną lub jakikolwiek ekwiwalent.

V. Harmonogram

1 października 2023 – ogłoszenie Konkursu w mediach tradycyjnych i elektronicznych

do 1 marca 2024 – przyjmowanie prac

do 30 kwietnia 2024 – obrady jury i ogłoszenie oficjalnych wyników konkursu

jesień 2024 – wręczenie nagród podczas Bachanaliów Fantastycznych

VI. Klauzula RODO dla uczestników konkursu

1. Administratorem danych osobowych uczestnika konkursu w rozumieniu przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dalej „RODO”, jest Zielonogórski Klub Fantastyki Ad Astra z siedzibą w Zielonej Górze, przy ul. Fabrycznej 13B.

2. Z administratorem danych osobowych uczestnika konkursu można skontaktować się pod adresem email: fantazjekonkurs@gmail.com lub też osobiście/listownie w siedzibie ZKF Ad Astra.

3. Dane osobowe osoby biorącej udział w konkursie będą przetwarzane w celu przeprowadzenia i promocji konkursu literackiego Fantazje Zielonogórskie. Opublikowanie nazwiska uczestnika konkursu w przypadku otrzymania nagrody lub wyróżnienia w konkursie. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tej sytuacji jest udzielona zgoda (art.6 ust. 1lit.a RODO); w celu ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora ( art.6 ust.1 lit. F RODO)

4. Dane osobowe uczestnika konkursu nie będą udostępniane podmiotom trzecim.

5. Dane będą przetwarzane do momentu wycofania przez uczestnika konkursu zgody na przetwarzanie danych osobowych lub upływu okresu przedawnienia roszczeń.

6. Uczestnikowi konkursu przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania lub prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie poprzez podany kontakt do Administratora.

7. Ponadto uczestnikowi konkursu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

VII. Postanowienia końcowe

1. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu.

2. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie znajdują odpowiednie przepisy prawa, w szczególności art. 919-921 Kodeksu Cywilnego.

Organizator

Partnerzy